Osnovna Škola Sonja Marinkovic

Sonja Marinkovic

Osnovna Škola Sonja Marinkovic

12/05/2021 Zaštita dece koja prose

Član 32. Konvencije o pravima deteta govori o „pravu deteta da bude zaštićeno od ekonomske eksploatacije i od bilo kakvog rada koji je potencijalno opasan, može ometati dečije obrazovanje ili naškoditi dečijem zdravlju ili fizičkom, mentalnom ili društvenom razvoju“. Dečije prosjačenje je jedan od široko zastupljenih oblika zloupotrebe dece u okviru kog su deca koja prose izložena svakodnevnom ugrožavanju zdravlja i života i u visokom riziku da postanu žrtve trgovine ljudima u formi prinudnog prosjačenja i/ili drugih oblika trgovine ljudima. Deca koja prose su isključena iz redovnog obrazovanja, bez adekvatnog porodičnog i vršnjačkog okruženja, sa neadekvatnom zdravstvenom i socijalnom zaštitom.

U cilju prevencije dečijeg prosjačenja, delimo sa vama informativni materijal koji je pripremio Tim Grada Novog Sada za borbu protiv trgovine ljudima kako bi se opšta populacija u našoj zajednici upoznala sa određenjem dečijeg prosjačenja, sa njegovim odlikama i negativnim posledicama, kao i sa podacima o institucijama koje mogu pružiti pomoć i podršku ugroženoj deci.

YouTube
Korak po korak
Obrazovanje za sve
Blog button